Gia Lai: Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai xác định công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh...

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai xác định công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Do đó, lãnh đạo địa phương đã tập trung, tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về việc giải quyết KN,TC gắn với công tác tiếp dân.

Gia Lai: Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm
Thủ trưởng các cấp, các ngành tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc giải quyết đơn KN,TC. Ảnh: Internet

Thực hiện Văn bản số 296/TTKQH-GS ngày 25/10/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội, Văn bản số 2007/TTCP-KHTH ngày 11/11/2021 của Thanh tra Chính phủ về báo cáo Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã có báo cáo về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KN,TC trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2021.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong những năm qua, xác định công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai quan tâm, chỉ đạo với nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, có sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cấp, các ngành nên đã có chuyển biến tích cực. Thủ trưởng các cấp, các ngành đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc giải quyết đơn KN,TC thuộc thẩm quyền, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, nâng cao chất lượng về nội dung. Đồng thời, chú trọng đối thoại trong quá trình giải quyết, đảm bảo dân chủ khách quan.

Công tác tiếp xúc, đối thoại với công dân gắn với giải quyết KN,TC được duy trì, do đó tình hình KN,TC trên địa bàn tỉnh không phát sinh phức tạp. Giai đoạn từ 2016 đến năm 2021, số lượt người, số đoàn đông người đến trụ sở tiếp công dân các cấp để phản ánh, kiến nghị KN,TC giảm nhiều, số đơn KN,TC giảm dần theo từng năm. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Gia Lai tập trung nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nội dung KN,TC chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, nhà ở (công tác bồi thường khi thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai); các quyết định hành chính, hành vi hành chính; chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức: Các hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp, việc thi hành án dân sự.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, nguyên nhân phát sinh KN,TC một phần do hệ thống chính sách, pháp luật trước đây còn bất cập, thường xuyên thay đổi, nhất là chính sách bồi thường khi thu hồi đất, văn bản ban hành sau thường có lợi hơn cho người dân, do đó người dân thường so sánh thiệt hơn dẫn đến KN.

Bên cạnh đó, các quy định về giải quyết KN đòi nhà do Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách xã hội chủ nghĩa qua các thời kỳ chưa được đồng bộ dẫn đến việc áp dụng trong giải quyết KN đòi nhà còn gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, người đứng đầu một số cơ quan, địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu, giúp việc về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, nhất là ở cơ sở một số nơi chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC chưa thường xuyên, nội dung, hình thức chưa phong phú nên mức độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

Trong giai đoạn 2016 – 2021, toàn tỉnh đã tiếp 17.184 lượt công dân/12.698 vụ việc đến phản ánh, KN,TC, kiến nghị. Trong đó, tiếp công dân thường xuyên 9.159 lượt; Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và UBND các cấp tiếp công dân định kỳ và đột xuất 8.025 lượt. Nội dung KN,TC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở, chiếm 75%, lĩnh vực khác 25%.

Cũng từ 01/7/2016 đến 01/7/2021, có 25 đoàn đông người/23 vụ việc đến phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh và huyện, tất cả các vụ việc được xem xét, xử lý dứt điểm, không có vụ việc lợi dụng KN,TC gây rối mất trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu được duy trì thực hiện đảm bảo, đúng quy định. Lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND được niêm yết công khai tại nơi tiếp và trên cổng thông tin điện tử.

Tổng số đơn tiếp nhận là 1.084. Trong đó, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết là 614 đơn đã xử lý theo quy định. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính là 470 đơn. Ngoài ra, các cấp, các ngành đã tiếp nhận và xử lý 8.764 đơn kiến nghị. Kết quả giải quyết KN tiếp nhận 750 đơn. Trong đó, số đơn đủ điều kiện giải quyết là 341 đơn, 409 không đủ điều kiện giải quyết. Số vụ việc đến nay đã giải quyết xong 100% đúng thời hạn.

Đối với việc giải quyết TC, tiếp nhận 334 đơn gồm 129 đơn đủ điều kiện và 205 đơn không đủ điều kiện giải quyết, các vụ việc đã được giải quyết dứt điểm. Chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự do quá trình tiếp nhận, giải quyết thấy có dấu hiệu phạm tội: 05 vụ TC. Qua giải quyết đơn TC, đã xử lý kỷ luật đối với 10 cá nhân. Trong đó, khiển trách 3 cá nhân, cảnh cáo 5 cá nhân và hạ bậc lương 2 cá nhân…

Đối với các vụ việc KN,TC do các cơ quan của Quốc hội, Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyển đến các cấp, ngành có thẩm quyền trên địa bàn xem xét, giải quyết 158 đơn. Trong đó, KN 99 đơn, TC 16 đơn, kiến nghị 43 đơn. Đến nay, các cấp, các ngành đã xem xét, giải quyết và trả lời 100% đơn.

Từ năm 2016 đến năm 2021, toàn tỉnh triển khai 80 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC và phòng, chống tham nhũng tại 211 đơn vị. Qua thanh tra, nhìn chung thủ trưởng các đơn vị đã quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, kiến nghị, phản ánh của người dân. Việc thụ lý, thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết KN,TC cáo và triển khai biện pháp phòng ngừa tham nhũng của các đơn vị cơ bản đúng quy định.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc thực hiện tổ chức pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KN,TC trên địa bàn tỉnh cũng còn nhiều mặt tồn tại. Cụ thể, công tác tuyên truyền Luật KN, Luật TC, Luật Tiếp công dân và các văn bản liên quan chưa được thường xuyên, sâu rộng, một số đơn vị, địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục người dân chấp hành pháp luật, chấp hành quyết định giải quyết KN, kết luận TC.

Ngoài ra, việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác giải quyết KN,TC tuy có chuyển biến tích cực nhưng có lúc chưa chặt chẽ. việc xử lý, phân loại đơn tại một số đơn vị chưa chính xác, giải quyết chậm.

Nguyên nhân do một số đơn vị, địa phương chưa cương quyết xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức trong tham mưu về chuyên môn thiếu chính xác dẫn đến phát sinh KN. Quá trình thụ lý, giải quyết KN chưa kịp thời, còn đùn đẩy dẫn đến có tình trạng KN vượt cấp. Đồng thời, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thanh tra hoạt động công vụ trong công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC.

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở một số địa phương còn hạn chế chưa chủ động trong việc phối hợp với cơ sở, với các tổ chức đoàn thể trong giải quyết tranh chấp, KN về đất đai, coi nhẹ việc tiếp thu, xử lý kiến nghị của tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước dẫn đến phát sinh kiến nghị, KN.

Bên cạnh đó, chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể và cơ chế đảm bảo thực hiện việc phối hợp giữa UBND các cấp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân địa phương trong công tác giải quyết KN,TC.

Một số cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tham mưu, giải quyết KN,TC thiếu tinh thần trách nhiệm, còn hạn chế năng lực chuyên môn.

CTV Vũ Linh

Nguồn: Thanhtra.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây